Сертификат за контрол №814/ 29.06.2006г.

-Цвят, мирис, вкус, Ph, мътност, амониев йод, нитрити, нитрати, желяза, меган, перманганатна окисляемост
-хлориди, обща твърдост, фосфати, сулфати, магнезий, калций
-Флориди, 6-валентен хром, арсен, цианиди
- Коли форми, ешерихия коли, ентеро, брой колонии (микр. число при 37 оС) и брой колонии (микр.число при 22оС)

Контролираните показатели на водата съответстват на изискванията на Наредба №9/2001г. предназначена за питейно - битови цели. Приложение: Протоколи № 3 - 1913 - В/29.06.06 са неразделна част от Сертификата за контрол и вслючват общо 3 листа.

Естествена пречистена до съвършенство, изворна вода ЕВЕ се добива от карстов извор с дебит от 500/700 л/сек., разположен в подножието на планинските върхове на Западна Стара планина, близо до град Мездра. Процесът добив – бутилиране е съобразен изцяло със съвременните екологични норми за опазване на околната среда.

Изключителното съчетаване от бистрота, свеж вкус, балансиран химичен състав я прави годна за ежедневна употреба.

Изворна вода ЕВЕ не съдържа калории и е полезна добавка към всяка фитнес програма. Това е причина ЕВЕ да е водата на националните отбори по футбол и баскетбол на България.

Web desing