Трапезна вода Предела е високопланинска вода.Тя извира на височина от 1470 метра над морското равнище в Пирин планина.Водата е подходяща за ежедневна употреба

Минерален състав(mg/l):
Катиони:NH-0.01;Na-2.3;K-0.7;Ca-10.2;Mg-2.5
Аниони:F-0.1;Cl-3.0;SO4-3.0;CO3-2.0;HCO3-44.2;NO3-0.2;No2-0.01

Обща минерализация 85.003mg/l
pH 7.6
Електропроводимост 83μS/cm

Web desing